Financiering

Inleiding: 

De renovatie van een speeltuin en de aanschaf van speeltoestellen kost natuurlijk geld. Gelukkig zijn er organisaties die financieel kunnen bijdragen. Denk aan de gemeente, (lokale) fondsen, bedrijven en ouders. Maar hoe gaat u het geld bij elkaar krijgen? Fondsenwerving begint met een goed projectplan, een duidelijke begroting en een overzichtelijk dekkingsplan.

Projectplan: een goede voorbereiding
In een projectplan staat precies beschreven hoe de speeltuin tot stand moet komen. Wie zijn er bij betrokken? Wanneer moeten de werkzaamheden klaar zijn? Hoe zorgt u ervoor dat er zoveel mogelijk kinderen naar de speeltuin komen? Breng in het plan duidelijk naar voren wat de speeltuinvereniging zelf allemaal gaat doen om de speeltuin te realiseren: inzet van vrijwilligers, opzet van geldwervingsacties, organisatie van activiteiten etc. Zo laat u zien dat u er echt een succes van wilt maken. Zorg er verder voor dat u een ontwerp hebt van de (nieuwe) speelplek.

Begroting: alle cijfers op een rij
Het is van belang om de begroting helder te structureren en deelbegrotingen op te nemen. Dus waar bestaan de kosten uit: wat kost het grondbedrijf, hoeveel vraagt de ontwerper van de speeltuin, welke publiciteitsacties wilt u uitvoeren etc.? Klop de betreffende bedragen niet op, maar probeer een zo realistisch mogelijke inschatting te maken. Degenen die over uw aanvraag beslissen, zien immers heel veel begrotingen langskomen en weten welke bedragen voor welke posten reëel zijn. Vermeld alle bedragen bovendien inclusief BTW.

Dekkingsplan: kansen op een rij
Met een dekkingsplan geeft u inzicht in de manier waarop de kosten van een project betaald moeten worden. Het is dus een opsomming van alle partijen die u benadert, inclusief de gevraagde bedragen. Denk hierbij aan overheden (subsidies), bedrijven (sponsoring in geld en in natura), serviceclubs, eigen acties en fondsen. Wat deze laatste groep betreft: informeer altijd naar de maximale bedragen die de fondsen kunnen verstrekken. Het ene fonds stelt nadrukkelijk een maximum, terwijl het andere fonds per geval bekijkt welk bedrag redelijk is.

Aan de slag
Veel fondsen en bedrijven vinden het belangrijk dat in ieder geval de gemeente een steentje bijdraagt. Dus ga eerst bij uw gemeente informeren of u voor subsidie in aanmerking kunt komen. Als dat het geval is, benader dan zoveel mogelijk tegelijkertijd andere financiers. En zet een wervingsactie op om geld bij mensen in de buurt op te halen.

Aanvraag.nl
Aanvraag.nl kan uw startpunt zijn voor het indienen van aanvragen voor financiële steun bij één of meerdere van zes fondsen. De website is bedoeld voor organisaties die zich met projecten inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een handicap. Aanvragen voor speelvoorzieningen die voldoen aan deze omschrijving kunnen ook via deze website worden ingediend. Zie voor meer informatie www.aanvraag.nl.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over financiering in het draaiboek dat speeltuin Moby Dick heeft samengesteld (vanaf pagina 14).

Het document is te downloaden van deze website.